Partners


VAB - Vereniging Amersfoortse Bedrijven

VAB
De Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) is van oudsher de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het grotere Amersfoortse bedrijfsleven. De VAB spant zich in voor een sterke regio met uitstekende werklocaties, een optimale bereikbaarheid en een goed woon- en werkklimaat. Uitstekende onderwijsvoorzieningen en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.


AWest - Bedrijvenvereniging Amersfoort West

A-West
Bedrijvenvereniging Amersfoort West (A-West) vertegenwoordigt bedrijven op bedrijvenpark Isselt. Zij streeft naar een goede mix tussen winkels, bedrijven, horeca en kantoren, behartigt de gezamenlijke belangen en is spreekbuis naar het openbaar


VAO - Vereniging van Amersfoortse Ondernemers

VAO
De Vereniging van Amersfoortse Ondernemers (VAO) is een netwerkorganisatie die kleine(re) ondernemingen verbindt, inspireert en activeert. Ondernemers uit verschillende disciplines kunnen hun ervaringen, inhoudelijke kennis en contacten delen. Gezelligheid en aandacht voor de ander spelen binnen de VAO een grote rol.


De Hoef 3.0

De Hoef 3.0
Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 vertegenwoordigt bedrijven en vastgoedeigenaren op bedrijvenpark De Hoef. De toevoeging ‘3.0’ verwijst naar de toekomstgerichte werkwijze waarbij de leden van de vereniging in een ‘open-source’ elkaar inspireren, uitdagen en De Hoef gezamenlijk ontwikkelen tot een aantrekkelijke werk- en leefomgeving.


Pro33 College

PRO33 College
Het PRO33college is een samenwerking tussen de scholen van praktijkonderwijs van Meerwegen Scholengroep voor christelijk onderwijs en Onderwijsgroep Amersfoort voor openbaar onderwijs. De school heeft een stevige, toekomstbestendige organisatie en een breed onderwijsaanbod. Zo biedt PRO33 College volop kansen om aan de persoonlijke leerbehoeftes van leerlingen tegemoet te komen. De school is gevestigd aan de Wiekslag in Amersfoort.


Hoornbeeck College

Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op een plaats in de samenleving, om daar hun gaven en talenten in te zetten. De school gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Amersfoort die als grondslag heeft Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders of verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs.


MBO Amersfoort

MBO Amersfoort
Met praktijkgerichte beroepsopleidingen biedt MBO Amersfoort haar studenten een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. De school hanteert als uitgangspunt ‘lerend werken en werkend leren’. Naast een breed aanbod aan opleidingen beschikt MBO Amersfoort over een aantal onderwijsbedrijven, waar studenten kunnen leren en werken in de praktijk.


ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. De school richt zich op het kwalificeren van mensen voor werk, maatschappelijke participatie, burgerschap en vakbekwaamheid. Met haar onderwijs biedt zij perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. ROC Midden Nederland werkt samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties met het oog op de (toekomstige) beroepspraktijk.


Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort
Met een subsidie stimuleert de gemeente Amersfoort dat onderwijs en werkgevers zich meer in elkaar verdiepen en zo de aansluiting van onderwijs naar werk verbeteren. Het gaat om een jaarlijkse subsidie van € 20.000 voor de komende drie jaar: 2019 – 2021. Voor deze periode is het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt dus niet meer van toepassing, maar met deze subsidie wil de gemeente Amersfoort de Werkgroep langdurig blijven ondersteunen.


Hogeschool Utrecht
Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de Hogeschool Utrecht aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. De HU is in Amersfoort met twee- en vierjarige opleidingen actief in zorg en onderwijs, pedagogiek en vaktherapie, ondernemerschap en retail, business management en facility management, eventmanagement, software development en logistiek management. In het gebouw aan De Nieuwe Poort studeren circa 2.500 hbo-studenten.